Раҳбарият

Нишонов Улугбек Озодович

2016 йил  23 июндан:

“Бўка пахта тозалаш” акциядорлик жамиятида  бош  директор  

 телефон: (99870) 573 56-33 

info@bukapaxta.uz

Қабул кунлар: Душанба - Жума

Қабул вақти: 08:00 дан - 11:00 гача

 

 Тугилган йили                                                          Туғилган  жой

 23.05.1980                                                                  Тошкент вилояти,Бўка  тумани

 Миллати                                                                    Партиявийлиги

ўзбек                                                                            йўқ

 Маълумоти                                                                Тамомлаган

олий                                                                             2002 й. Тошкент тўқимачилик  ва енгил      

                                                                                     саноат институти (сиртқи)

 Маълумоти  бўйича мутахассислиги                   мухандис технолог

 Илмий даражаси                                                      Илмий унвони                                                                            

 йўқ                                                                               йўқ                                               

 Қайси  чет тилларини  билади:                             Харбий (махсус) унвони:

рус тили                                                                       йўқ

 Давлат мукофотлари билан такдирланганми (қанақа)

йўқ

Халқ депутатлари, республика, вилоят тумани, шахар ва туман  Кенгаши депутатими  ёки бошқа сайланадиган органларнинг аъзсими (тўлиқ кўрсатилиши лозим)

йўқ      

Корхонанинг барча турдаги фаолиятига Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасида»ги Қонунига мувофиқ равишда рахбарлик қилади.Ишлаб чиқариш бўлимларининг,цеҳларнинг ва бошқа тузилма бўлинмаларининг ишларини ва ўзаро самарали харакат қилишларини ташкил этади,уларнинг фаолиятларини ривожланишнинг юқори суръатини эгаллашга ва ишлаб чиқаришни такомиллаштиришга,халқ хўжалигининг ишлаб чиқариладиган маҳсулотга бўлган талабини янада тўлароқ қондириш мақчадига унинг энг яхши жахон намуналарига мос келишига, барча чоралар билан мехнат унимдорлигини ва ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириишга, янги техника ва илғор техналогияни кенг жорий этиш асосида махсулот сифатини яхшилашга, ҳўжалик механизимини такомиллаштиришга йўналтиради. Корхона тамонидан сон ва сифат кўрсаткчларининг, капитал курилиш режасининг, давлат буюджети, мол етказиб, ишлаб чиқариш фаолятинии ва банклар олдидаги барча мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлайди. Корхона ишлаб чиқариш фаолиятини илмий асосланган режалаштиришни, моддий, иқтисодий ва меҳнат сарфларининг нармативларини қўллаш, илғор тажрибани кенг ёйиш, шунинг дек юқори техникавий-иқтисодий кўрсаткичларга эришииб, махсулотнинг техникавий даражаси ва сифатини барча чоралар билан ошириб, барча турдаги ресурсларни мақсадга мувофиқ  ва тежамкорлк билан сарфлаш асосида корхона резерфларини жалб этиб ташкил қилади. Корхонан малакали кадрлар билан таъминлаш, ходимлар билимларидан ва тажрибалардан энг яхши фойдаланиш, уларнинг бехатар ва қулай мехнат шароитларини яратиш, атроф мухтини мухофаза қилиш тўғрисидаги қонун талабларига риоя қилишнии таъминлаш бўйича чоралар кўради. Жамоаларнинг ижтимоий ривожланиш чораларини амалга оширади, жамоа шартномаларин ишлаб чиқишни, тузишни ва уннг бажарилишини таъминлайди. Ишчи ва хизматчиларнинг ижодий ташаббусларини ва мехнатдаги фаоллкларини ривожлантиришга имконият яратади. Ижтимоий адолат принципларини тўғри қўллашни, иқтичодий ва маъмурий раҳбарлик усулларини бирга қўшиб олиб боришни, масалаларини муҳокама қилишда ва хал қилишда яккабошчиликни ва хамкорликни, ишлаб чикариш самарадорлигини оширишни моддий ва маънавий рағбатлантиришни, шунингдек хар бир ходимнинг унга топширилган иш учун ва жамоанинг иш натижалари учун маъсулиятини оширишни таъминлайди. Ўзга берилган хукук доирасида барча масалаларни хал қилади ва айрим ишлаб чиқариш хўжалтик вазифаларини бажаришни бошқа мансабдор шахсларга-директор ўринбосарларига, корхона бўлимлари рахбарларга, шунингдек корхонанинг функционал ва ишлаб чиқариш бўлимлари рахбарларига топширади. Корхона фаолиятида қонунчиликка риоя қилишни, бошқаришни такомиллаштиришни, шартнома интизомини ва хўжалик хисобини мустахкамлашни таъминлайди.Ўзбекистон Республикаси хукумати қарорларини изчиллик билан хаётга жорий этади.


Содиқов Миролим Бахтиёрович

2016 йил 30 июлдан

“Бўка пахта тозалаш ”акциядорлик жамияти ишлаб чиқариш бўйича директор

телефон: (99870) 57-35-633

info@bukapaxta.uz

Қабул кунлар: Cешанба - Пайшанба

Қабул вақти: 08:00 дан - 11:00 гача

Туғилган йили:.                                                          Туғилган жойи:

13.07.1986                                                                    Тошкент вилояти, Бўка тумани

Миллати:                                                                     Партиявийлиги:

ўзбек                                                                              йўқ

Маълумоти:                                                                 Тамомлаган:   

Олий                                                                              2010й. Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

                                                                                       (кундузги)

Маълумоти бўйича мутахассислиги:                      тўқимачилик саноати махсулотлари технологияси

Илмий даражаси:                                                       Илмий унвони:

йўқ                                                                                  йўқ

Қайси чет тилларни билади :                                   Харбий (махсус) унвони:

рус тили                                                                         йўқ

Давлат мукофотлари билан тақдирланганганми (қанақа):  

йўқ

Ҳалқ депутатлари, республика, вилоят, шаҳар ва туман Кенгаши депутатими ёки бошқа

сайланадиган органларнинг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим): 

йўқ

Хукумат томонидан илмий техникавий тараккиёт  ва ишлаб чикариш усишнинг юкори суръатига эришиш учун куйилган вазифаларга мувофик ишлаб турган саноатни барча йуналишлари буйича такомиллаштириш, реконструкция килиш, техникавий жихатдан кайта куроллантириш, комплекс дастурларини, уни иктисослаштириш ва кооперация асосида бирлаштиришнинг техникавий сиёсатини, корхонанинг ривожланиш истикболларини ва амалга ошириш йўлларини белгилайди.Ишлаб чикаришнинг техникавий жихатдан тайёрлаш даражасини доимий ўсишнинг, унинг самарадорлигини, махсулот ишлаб чикариш учун моддий, молиявий ва мехнат сарфларини камайтиришни, давлат стандартлари, техникавий шартларга мувофиқ унинг юкори сифатини, ишлаб чикариш фондлари ва барча турдаги ресурслардан мақсадга мувофиқ фойдаланишни таъминлайди. Корхонанинг келажак истиқболидаги ривожланиш, реконструкция қилш ва хозирги замон талабларига мос қилиш режаларини, ишлаб чикаришнинг атроф мухитга зарарли таъсирининг олдини олиш буйича тадбирларни ишлаб чикишга, қулай ва хавфсиз  мехнат шароитларини яратишга рахбарлик қилади. Янги техника ва технологияни жорий килиш режаларини, ташкилий техникавий тадбирлар режалари ишлаб чиқилишини ва уларнинг бажарилишини ташкил этади. Лойиха ечимларининг самарадорлини, ишлаб чиқаришни уз  вактида тайёрлашни, асбоб-ускуналарни техник жихатдан ишлатилишини. Таъмирланишини ва янгиланишни, махсулотни такомиллаштириш ва ишлаб чикариш жараёнида юксак сифат даражасига эришишни таъминлайди. Хозирги замон фани ва техникасифани ва ютуқлари, патент тадқиқотлари натижалари, шунингдек илғор тажриба асосида пахта  толасининг сифатини яхшилашга  ишларини ташкил этади. Ишлаб чиқаришга технологик жараёнларни комплекс механизациялаш ва автоматлаштириш  воситаларини жорий этишни, кўп мехнат талаб киладиган нормативларни ва хомашё хамда материаллар сарфлаш мейёрларини ишлаб чиқишни ташкил этади. Лойиха ва технология интизомлари, мехнат мухофазаси, техника хавфсизлиги, ишлаб чиқариш санитарияси ва ёнғинга карши химоя  коидалари ва нормаларига, Давлат техника назорати, санитария ва бошка органларининг талабларга риоя килиш юзасидан назорат олиб боради. Техникавий хужжатлар ўз вақтида тайёрланиши таъминлайди. Патент-ихтирочилик фаолияти, стандартлаштириш, метрологик жихатдан таъминлаш, механик-энергетик хизмат курсатиш  буйича ишларни мувофиклаштиради. Ишлаб чикаришни, мехнатни ва бошкаришни  ташкил этишни такомиллаштириш буйича чоралар куради. Кадрларни тайёрлаш ва макасини оширишни узлуксиз таъминлайди. Корхонанинг техника хизматларини фаолиятига рахбарлик килади, ўзига  бўйсунувчи булимларнинг иш якунларини, мехнат ва ишлаб чикариш интизоми холатини назорат килади.Корхона рахбарининг биринчи  ўринбосари хисобланади.


Турғунов Аброр Турғунович

2017 йил 05 июлдан

“Бўка пахта тозалаш” акциядорлик жамияти молиявий масалалар бўйича директор

телефон: (99870) 573 56-33 

info@bukapaxta.uz

Қабул кунлар: Чоршанба - Шанба

Қабул вақти: 08:00 дан - 11:00 гача

Туғилган йили:.                                                          Туғилган жойи:  

08.08.1976                                                                    Тошкент вилояти,Бўка тумани

Миллати:                                                                     Партиявийлиги:

ўзбек                                                                              йўқ

Маълумоти:                                                                 Тамомлаган:   

олий                                                                               2003 й. Тошкент тўқимачилик ва енгил саноати

                                                                                      институти (сиртки)

Маълумоти бўйича мутахассислиги:                     технолог- мухандис

Илмий даражаси:                                                       Илмий унвони:

йўқ                                                                                 йўқ

Қайси чет тилларни билади:                                    Харбий (махсус) унвони:

рус тили                                                                         йук

Давлат мукофотлари билан тақдирланганганми (қанақа):  

йўқ

Ҳалқ депутатлари, республика, вилоят, шаҳар ва туман Кенгаши депутатими ёки бошқа

сайланадиган органларнинг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим): 

йўқ

Бош хисобчи тўғрисидаги Низомдан келиб чиққан ҳолда,пахта тозалаш саноати корхоналарининг хўжалик-иқтсодиёт фаолиятидаги ҳисобчилик ишларини ҳисобга олишни ташкил қилади ва моддий,мехнат молиявий ресурслардан тежамкорлик билан фойдаланишни назорат қилади.Корхонада ва унинг бўлимларида ҳисобот ва ҳисоблаб чиқиш ишларини энг юқори даражада марказлаштириш ва механизациялаш,бухгалтерилик ҳисоби ва назоратининг илғор шакиллари ва усуллари асосида ҳисоб ва ҳисоботни мақсадга мувофиқ ташкил қилишни,давлат интизомий ва хўжалик ҳисобини кучайтиришни риоя этилишига қаратилган тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишни таъминлайди.Келиб тушаётган пул маблағларини,товар-моддий бойликларни ва асосий маблағларни,уларнинг ҳаракати билан боғлиқ операцияларни буҳгалтерлик ҳисоби рақамларида ўз вақтида акс эттиришни,ишлаб чиқариш ва муомала харажатларини ҳисобга олишни,смета харажатларининг бажарилишини, маҳсулот сотишни, ишлар бажариш (хизмат кўрсатиш)ни, корхона молия-хўжалик фаолияти натижаларини, шунингдек молиявий, ҳисоб-китоб ва кредит операцияларини, уларни расмийлаштиришнинг қонуннийлигини, ўз вақтидалигини ва тўғрилигини, маҳсулотнинг, ишларини (хизматларнинг) иқтисодий жихатдан асосланган ҳисобот таннархи калкуляциясини тузиш,корхона ишлари билан иш ҳаки ҳисоб-китобларини,давлат бюджетига тўловларни тўғри ҳисоблашни ва ўтказишни, давлатга ижтимоий суғуртаси бадалларини, тўғри ҳисоблашни ва ўтказишни, капитал қурилишга ажратилган харажатларни маблағ билан таъминлашни, олинган қарзлар бўйича банкларга белгиланган муддатларда қарзларни узишни, иқтисодий рағбатлантириш жамғармаси ва бошқа жамғармалар ва резервларга маблағ ажратишни ташкил қилади. Дастлабки ва ҳисобчилик хужжатларини расмийлаштириш тартиби амал қилаётганини, ҳисоб-китоблар ва тўлов мажбуриятларини, иш ҳаки фондларининг сарфланишини, мансаб маошларини белгилашни, пул маблағларини, товар моддий бойликлар ва асосий фондларни инвентаризациядан ўтказишни, буҳгалтерлик ҳисоби ва ҳисоботини ташкил этишни текширишни, шунингдек корхона бўлимларида хужжатлар бўйича тафтиш ўтказишнинг тартибига риоя этилишни назорат қилади. Хўжаликнинг ички резервларини аниқлаш, нобудгарчиликларни ва фойдасиз сарфларни бартараф этиш мақсадида буҳгалтерлик ҳисоби маълумотлари бўйича хўжалик молиявий фаолиятини иқтисодий жихатдан таҳлил қилишда қатнашади. Пуллар кам чиқиши, пул маблағларини товар-моддий бойликларини ноқонуний сарфланишининг, республика молиявий ва хўжалик қонунларининг бузилишига йўл қўймаслик чораларини кўради. Пул маблағлариниг ва товар моддий бойликларнинг кам чиқиши ва ўғирланганлиги тўғрисидаги материалларини расмийлаштиришда қатнашди, зарур бўлган ҳолларда материалларни тергов ва суд органларига оширишни назорат қилади. Штат молия ва касса интизоми, маъмурий хўжалик ва бошқа харажатлар сметаларининг, буҳгалтериялик балансларидан кам чиқишларни, дебиторлик қарзларини ва бошқа фойдасиз сарфларнинг ҳисобдан чиқарилиши қонунйлигини, буҳгалтерлик хужжатларнинг бут сақланиб қолганини, уларни белгиланган тартибда расмийлаштирилганини ва архивга топширилишини катъий амалга ошириш ишларини таъминлашни олиб боради, бошланғич хужжатларни маълумотлари ва бухгалтерлик ёзувлари асосида бухгалтерлик ҳсоботи ўз вақтида тузилишини, уларни белгиланган тартибда тегишли ташкилотларга топширишни таъминлайди. Бухгалтерлик хисоб китоб, назорати, хисоботи ва иқтисодий таҳлил масалалари бўйча корхона бўлимлари ходимларига услубий ёрдам кўрсатади. Корхона бухгалтерияси ходимларига бошчилик қилади.